Remissvar över EU-kommissionens meddelande om etablerandet av en europeisk myndighet för krisberedskap på hälsoområdet

2021-10-11 Remissvar S2021/06529

Den 16 september 2021 presenterade kommissionen ett meddelande om inrättandet av Hera, åtföljt av ett kommissionsbeslut om inrättandet samt ett förslag till rådsförordning om åtgärder för att försäkra tillgång till medicinska motåtgärder i händelse av folkhälsokris.

Hera syftar till att stärka EU:s förmåga att stärka beredskap och respons inför gränsöverskridande hälsokriser genom att trygga utveckling, tillverkning, upphandling och rättvis fördelning av medicinska motåtgärder. Funktionen etableras inom kommissionens ram vilket anses borga för ett snabbt driftsättande, redan i början av 2022. De resurser som avsätts för detta är 6 miljarder EUR från EU:s nuvarande fleråriga budgetram under en sexårsperiod. Heras tänkta uppgifter är indelade i en beredskapsfas och en krisfas. Heras arbete under beredskapsfasen redogörs för i meddelandet och kommissionsbeslutet medan mandatet i krisfasen regleras i den åtföljande rådsförordningen.

Socialdepartementet, Faktapromemoria 2021/22:FPM5
Den 16 september 2021 meddelar den europeiska kommissionen om den nya myndigheten European Health Emergency preparedness and Response Authority (HERA)

Svenskt nationellt råd inom katastrofmedicin har yttrat sig som regeringskansliets remissinstans:

2021-09-24 Socialdepartementet S2021/06529

Svenskt nationellt råd inom katastrofmedicin är remissinstans för EU-kommissionens meddelande om etablerandet av en europeisk myndighet för krisberedskap på hälsoområdet (European Health Emergency Response Authority, Hera) samt förslag till förordning om ett ramverk för åtgärder för att säkerställa tillgången till krisrelevanta medicinska motåtgärder i händelse av en hälsokris på unionsnivå (https://etikprovningsmyndigheten.se/wp-content/uploads/2022/08/Missiv-2.pdf).


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *